Viên ngậm ho (400 viên/lọ)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ………………………………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) ………………………………………………………..0,7 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis) …………………………………………………………………0,7...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum...
Viên ngậm ho (100 viên/lọ)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ………………………………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) ………………………………………………………..0,7 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis) …………………………………………………………………0,7...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum...
Viên ngậm ho (24 viên/hộp)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ………………………………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) ………………………………………………………..0,7 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis) …………………………………………………………………0,7...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ……………………………………………………. 9,0 mg Tinh dầu Quế (Oleum...
Viên ngậm ho (400 viên/lọ)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ……………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) …………………………………….. 0,6 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis)...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum...
Viên ngậm ho (100 viên/lọ)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ……………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) …………………………………….. 0,6 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis)...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum...
Viên ngậm ho KHÔNG ĐƯỜNG (24 viên/hộp)
Thành phần của 1 viên ngậm ho La Hán Quả Tana – không đường: Cao La hán quả (Fructus Siraitiea grosvenorii extract) …………………………………. 200 mg Cao Kha tử (Fructus Terminaliae chebula extract) ………………………………………..  150 mg Cao lá Thường xuân (Hedera helix...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần của 1 viên ngậm ho La Hán Quả Tana – không đường: Cao La hán quả (Fructus Siraitiea grosvenorii extract)...
Viên ngậm ho (24 viên/hộp)
Thành phần của 1 viên ngậm ho La Hán Quả Tana: Cao La hán quả (Fructus Siraitiea grosvenorii extract)………………………………. 200 mg Cao Kha tử (Fructus Terminaliae chebula extract)……………………………………… 150 mg Cao lá Thường xuân (Hedera helix extract)………………………………………………… 100 mg Tinh...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần của 1 viên ngậm ho La Hán Quả Tana: Cao La hán quả (Fructus Siraitiea grosvenorii extract)………………………………. 200 mg Cao...
Viên ngậm ho (24 viên/hộp)
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum Cinnamomi) ……………………………………………… 1,0 mg Tinh dầu Khuynh diệp (Oleum Eucalypti) …………………………………….. 0,6 mg Tinh dầu Gừng (Oleum Zingiberis)...
Thực Phẩm Chức Năng
Thành phần cấu tạo: Cho 1 viên ngậm Tinh dầu Bạc hà (Oleum Menthae arvensis) ………………………………….. 7,0 mg Tinh Dầu Quế (Oleum...
Chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn sớm nhất ^^